RIO TOP GYM

WARUNKI PROMOCJI „KARNET STUDENCKI”

1. Z promocji „KARNET STUDENCKI” może skorzystać każdy nowy klient.

2. Promocja „KARNET STUDENCKI” to umowa na świadczenie usług w ramach której MLV95 Sp. z o.o. świadczy na rzecz członka klubu usługi zapewniając dostęp do siłowni, szatni, pomieszczeń socjalnych Rio Top Gym.

3. Dokonując zakupu członek klubu otrzymuje rabat na usługę wynikający z zawarcia umowy oraz otrzymuje dostęp do panelu klienta.

4. Promocja “Karnet studencki” jest częścią promocji “Karnet 12 miesięcy”. Umowa o świadczenie usług będzie zawarta drogą elektroniczną w zakresie dostępu do panelu klienta i zostaje zawarta w momencie zakupu karnetu oraz dokonania pierwszej płatności.

5. Promocja trwa w okresie od 20.09.2021 do 31.10.2021

6. Z PROMOCJI MOŻESZ SKORZYSTAĆ, JEŚLI JESTEŚ UCZNIEM ALBO STUDENTEM I NIE UKOŃCZYŁEŚ/ŁAŚ 26 ROKU ŻYCIA ORAZ POSIADASZ WAŻNĄ I AKTUALNĄ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ/STUDENCKĄ

7. OSOBY, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18 LAT, WEJŚCIE TYLKO Z PISEMNĄ ZGODĄ RODZICÓW NA SAMODZIELNE KORZYSTANIE Z SIŁOWNI ORAZ ZGODĄ NA PODPISANIE UMOWY Z KLUBEM.


WARUNKI PROMOCJI “3 MIESIĄCE ZA 1 ZŁ”

 • Promocja “3 MIESIĄCE ZA 1 ZŁ” to umowa na świadczenie usług w ramach której MLV95 Sp. z o.o. świadczy na rzecz członka klubu usługi zapewniając dostęp do siłowni, szatni, pomieszczeń socjalnych Rio Top Gym
 • Dokonując zakupu członek klubu otrzymuje rabat na usługę wynikający z zawarcia umowy oraz otrzymuje dostęp do panelu klienta
 • Promocja “3 MIESIĄCE ZA 1 ZŁ” jest częścią promocji “Karnet 12 miesięcy”
 • Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup abonamentu cyklicznego za 99 zł po okresie promocyjnym.
 • Umowa o świadczenie usług będzie zawarta drogą elektroniczną w zakresie dostępu do panelu klienta i zostaje zawarta w momencie zakupu karnetu, dokonania pierwszej płatności oraz uiszczenia opłaty wpisowej.
 • Z promocji “3 MIESIĄCE ZA 1 ZŁ” może skorzystać każdy nowy klient
 • Przy wydaniu karty pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa w kwocie 99 zł.
 • Wypowiedzenie umowy możliwe jest trzy miesiące po upływie okresu promocyjnego z miesięcznym okresem wypowiedzenia.REGULAMIN PROMOCJI „KARNET 12 MIESIĘCY

Niniejszy regulamin warunki promocji „KARNET 12 MIESIĘCY oferowanej przez RIO TOP GYM – MLV95 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50 – 033) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18̨, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000580131, posiadającą numer NIP: 5223041174 oraz numer REGON: 362755809, prowadzącą działalność w zakresie świadczenia usług świadczonych przez klub fitness we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 238 – 240.

 1. Z Promocji „KARNET 12 MIESIĘCY może skorzystać każda osoba posiadająca stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium Polski, która ukończyła 18 rok życia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Promocja „KARNET 12 MIESIĘCY to umowa o świadczenie usług, w ramach której MLV95 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu świadczy na rzecz członka Klubu usługi klubu fitness zapewniając nieograniczony dostęp do siłowni, szatni i łazienek RIO TOP GYM. Dokonując zakupu „KARNET 12 MIESIĘCY
  członek Klubu otrzymuje rabat na usługę dostępu do klubu fitness, wynikający z zawarcia umowy na okres 12 miesięcy, względem ceny, której podstawą jest cena za KARNET PODSTAWOWY, tj. 140,00 zł za miesiąc. W ramach pakietu „KARNET 12 MIESIĘCY klient otrzymuje również dostęp do panelu klienta Rio Top Gym.
 3. Umowa o świadczenie usług będzie zawarta drogą elektroniczną w zakresie dostępu do panelu klienta Rio Top Gym i zostaje zawarta w momencie dokonania zakupu karnetu „KARNET 12 MIESIĘCY tj. poprzez wybór odpowiedniego karnetu w panelu klienta oraz dokonanie płatności cyklicznej za pierwszy miesiąc rozliczeniowy.
 4. KARNET 12 MIESIĘCY dostępny jest w cenie 99,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) za każdy miesiąc w trakcie dwunastromiesięcznego okresu promocyjnego.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu określającego zasady korzystania z usług fitness oraz obiektu fitness.
 6. Umowa o świadczenie Usług w wariancie “KARNET 12 MIESIĘCY obowiązuje od momentu jej zawarcia, a po upływie 12 miesięcy przedłuża się na czas nieokreślony z ceną 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych) brutto z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, chyba że
  użytkownik w okresie 12 odpłatnych miesięcy obowiązywania Umowy złoży oświadczenie o braku woli kontynuowania Umowy po upływie okresu na jaki została zawarta.
 7. Płatność za KARNET 12 MIESIĘCY odbywa się z góry za każdy miesiąc i realizowana jest przez system płatności cyklicznych Przelewy24.
 8. Przy zakupie KARNETU 12 MIESIĘCY w ramach niniejszej Promocji nie jest pobierana Opłata Aktywacyjna.
 9. Umowa na świadczenie usług KARNET 12 MIESIĘCY nie może zostać wypowiedziana przez żadną ze Stron przez okres trzech pierwszych pełnych okresów rozliczeniowych. Po tym okresie, umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec
  okresu rozliczeniowego.
 10. W ramach KARNETU 12 MIESIĘCY członek Klubu ma możliwość skorzystania z opcji zawieszenia Karnetu 12 MIESIĘCY na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego niemożność korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w trym dokumencie, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące. Karnet można zawiesić na pełny miesiąc kalendarzowy.
 11. RIO TOP GCM – MLV 95 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
  a) powstania po stronie Użytkownika zaległości w regulowaniu opłat wynikających z Umowy za trzy miesiące kalendarzowe obowiązywania Umowy,
  b) udostępnienia przez Użytkownika osobie trzeciej Karty w celu nieuprawnionego skorzystania przez to osobę z usług,
  c) kopiowania Karty w celu udostępnienia jej lub jej numerów osobom trzecim,
  d) naruszenia przez Użytkownika Regulaminu w sposób powodujący zagrożenie życia lub zdrowia dla innych osób korzystających z klubu fitness albo rażąco naruszający przyjęte normy i obyczaje,
  e) korzystania przez Użytkownika z Usługi w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową lub inną działalnością o charakterze zarobkowym.
 12. Z uwagi na zawarcie Umowy na odległość Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie (na adres korespondencyjny: MLV95 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50 – 033) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18̨) w terminie 14
  (czternaście) dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym.
 13. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Strony zwracają sobie wzajemnie wszystko co sobie świadczyły, z tym zastrzeżeniem, że zostanie naliczona opłata za korzystanie proporcjonalnie do okresu możliwości korzystania z KARNETU. Z dniem skutecznego odstąpienia od Umowy możliwość korzystania z Karty przez Użytkownika zostanie zablokowana
 14. Promocja obowiązuje od dnia 29.05.2021 r. do odwołania.
 15. Dostęp do platformy klienta Rio Top Gym odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.riotropgym.pl i wymaga zarejestrowania się klienta w panelu oraz zaakceptowania regulaminu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Dane niezbędne do zalogowania klient otrzyma na adres e-mail podany w
  systemie rejestracji
 16. Treść niniejszego Regulaminu Usług może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej www.riotropgym.pl
 17. Regulamin może ulec zmianie wyłącznie w zakresie postanowień organizacyjno-porządkowych. O treści zmian każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie wzmianki na Stronie Internetowej, co nastąpi nie
  później niż na 14 (czternaście) dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu
 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Ogólnych Warunków Umowy RIO TOP GYM oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.1964 nr 16 poz. 93).