REGULAMIN PŁATNOŚCI CYKLICZNYCH

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW KLUBU

 1. Z oferty klubu może skorzystać każda osoba posiadająca stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium Polski, która ukończyła 18 rok życia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. To umowa o świadczenie usług, w ramach której RGC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu świadczy na rzecz członka Klubu usługi klubu zapewniając nieograniczony dostęp do siłowni, szatni i łazienek RGC.
 3. Umowa o świadczenie usług będzie zawarta drogą elektroniczną w zakresie dostępu do panelu klienta Rio Top Gym/RGC i zostaje zawarta w momencie dokonania zakupu karnetu poprzez wybór odpowiedniego karnetu w panelu klienta oraz dokonanie płatności cyklicznej za pierwszy miesiąc rozliczeniowy.
 4. KARNETY cykliczne dostępne są w cenie 180 zł oraz 239 zł
  KARNET OPEN 180 zł
  KARNET FIGHTER 239 zł 
 5. Każdy karnet klubu RGC jest ważny od 7 dnia miesiąca przez 30 dni.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu określającego zasady korzystania z usług klubu zawartych na stronach riotopgym.pl  oraz bjj.wroclaw.pl
 7. Płatność za KARNET odbywa się z góry za każdy miesiąc i realizowana jest przez system płatności cyklicznych Przelewy24.
 8. Przy zakupie KARNETU w ramach niniejszej Promocji nie jest pobierana Opłata Aktywacyjna.
 9. Umowa na świadczenie usług nie może zostać wypowiedziana przez żadną ze Stron przez okres trzech pierwszych pełnych okresów rozliczeniowych. Po tym okresie, umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
 10. Regulamin może ulec zmianie wyłącznie w zakresie postanowień organizacyjno-porządkowych. O treści zmian każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie wzmianki na Stronie Internetowej, co nastąpi nie
 11. później niż na 14 (czternaście) dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.